Så här kommer intervjun! Som är gjord mot Piotr Marzec, GOG GALAXY Team Director på GOG GALAXY 2.0

Är du intresserad av GOG GALAXY 2.0 så kan du ladda ned det gratis nu och du kan läsa mer om det här!

OBS!
Texten är på Svenska och finns även en original text på Engelska längst ned på sidan!

 

Hur var eran budget för GOG GALAXY 2.0?

Tyvärr kan jag inte avslöja denna information.

Hur lång tid tog det att få allt att fungera? Hur länge har du arbetat med GOG GALAXY 2.0?

Som jag nämnde tidigare, har vi börjat första verk på GOG GALAXY 2.0 för cirka tre år sedan.

Hur mottogs GOG GALAXY 2.0?

Mottagningen har hittills var riktigt bra, vilket är väldigt hjärtvärmande. Vi är också tacksamma för all feedback som vi ständigt får. Hela poängen med betafaserna var för oss att förstå vad spelare förväntar sig av en sådan applikation.

Tack vare deras feedback kunde vi introducera några av de mycket efterfrågade funktionerna, från enkla sådana som att dölja spel i biblioteket till mer komplexa sådana som dubbletter som staplar eller lägger till spel manuellt.

Vi stannar definitivt inte där, eftersom vi vet att det finns många funktioner som ska läggas till, saker som ska poleras och buggar som ska krossas.

Vilka planer har ni för framtiden för GOG GALAXY 2.0?

Vi vill att det ska bli användbart för spelare så att de skulle använda det för bekväm organisering och hantering av alla sina spel, liksom ett verktyg för att hålla kontakten med sina vänner, oavsett vilken plattform de kommer att använda. När det gäller specifika funktioner är några av dem redan listade på www.gogalaxy.com-sidan, som chatt över plattformar eller bättre upptäckbarhetsfunktioner, men för mer information måste du vänta.

Kommer ni att lägga till fler plattformar i GOG GALAXY 2.0?

Vårt mål är att erbjuda officiella integrationer med så många plattformar som möjligt. Detta är en utmanande och tidskrävande process, inte bara för att det här är tekniskt komplexa projekt utan också kräver förhandlingar och avtal med partner. Vi vill att alla våra officiella integrationer stöds av respektive plattformshållare, så vi ser till att de är i linje med partners policy och att de är säkra.

Medan vi arbetar hårt med att lägga till mer officiella integrationer, har vi beslutat att ge communityn en möjlighet att arbeta med sina egna integrerade plattformsintegrationer. Mottagningen hittills är bra eftersom vi för närvarande kan hitta nästan 20 plugins skapade för populära plattformar och enstaka spel, alla gjorda av den fantastiska communityn.

Har ni några planer på att integrera en annan butik?

Det är verkligen en intressant idé och en av funktionerna som användare delar i sin feedback. För närvarande har vi inget att dela om sådan funktionalitet.

 

 


GOG GALAXY 2.0 – Interview

How did you come up with the idea of creating GOG GALAXY 2.0 and why?

Around 3 years ago, we’ve started thinking about what we can do with GOG GALAXY client, to push it forward and build something that would be meaningful for gamers. We were discussing among ourselves what are the issues we as gamers have and if there is anything we can do to overcome them. One of the topics was the fact our games and gaming friends start to become more and more spread among different clients, launchers and platforms. As time has shown, the issue only grew bigger with time as we have even more platforms that try to build their own ”walled gardens”.
So with GOG GALAXY 2.0 we try to solve this fragmentation of our games and friends as we believe gamers deserve a better experience. It’s not only about the need of having multiple apps, but this means you have multiple game libraries and multiple friends lists that you need to check individually to see everything and everyone.

How many folks were involved in the making of GOG GALAXY 2.0?

It’s really hard to give an exact number since the development of the app has been running for 3 years now. The GOG GALAXY team is one of the biggest in the company, and we can easily say it was tenths of people who worked on it. You can see some of them on the photo we posted after Open Beta launched on our social media channels –

How was your budget for GOG GALAXY 2.0?

Unfortunately, this information I cannot reveal.

How long did it take to make everything work? How long have you been working on GOG GALAXY 2.0?

As I mentioned earlier, we’ve started first works on GOG GALAXY 2.0 about 3 years ago.

How was your GOG GALAXY 2.0 received?

The reception so far was really great, which is very heartwarming. We’re also grateful for all the feedback we’re constantly receiving. The whole point of the beta stages was for us to understand what gamers expect from such an application. Thanks to their feedback we were able to introduce some of the highly requested features, from simple ones like hiding games in the library to more complex ones like duplicates stacking or adding games manually. We’re definitely not stopping there, as we know there’s a lot of features to be added, things to be polished and bugs to be squashed.

What plans do you have for the future of GOG GALAXY 2.0

We want it to become useful for gamers so they would use it for convenient organization and management of all their games, as well as as a tool to stay in touch with their friends, no matter which platform they will be using. When it comes to specific features, some of them are already listed on the www.gogalaxy.com page, like cross-platform chat or better discoverability features, but for more details, you have to wait.

Will you add more platforms in GOG GALAXY 2.0?

Our goal is to offer official integrations with as many platforms as possible. This is a challenging and time-consuming process, not only because these are technically complex projects, but they also require negotiations and agreements with partners. We want all our official integrations to be supported by respective platform holders, so we make sure they’re in-line with partners’ policies and that they’re safe.

While we’re hard at work on adding more official integrations, we’ve decided to give the community an opportunity to work on their own open-source platform integrations. The reception so far is great as we can currently find almost 20 plugins created for popular platforms and single games, all made by the awesome community.

Do you have any plans to integrate another store?

It is certainly an interesting idea, and one of the features that users share in their feedback. At the moment, we don’t have anything to share about such functionality.

Taggar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.